Dyrevelferd

ALLE DYR SKAL HA DET BRA. PUNKTUM.

Hva gjør vi for å sikre at dyrevelferden hos våre produsenter er i henhold til det som forventes? Og hva gjør vi proaktivt for å bedre dyrevelferden hos produsentene?

Mange tiltak er innført de siste årene, men nå innfører vi enda strengere regler og vi varsler utestengelser. Dårlig dyrevelferd står i sterk kontrast til det vi står for, og det rammer ikke bare grisene, men også tusenvis av bønder som driver som de skal og strekker seg for å bli bedre. 

Holder man ikke standarden for dyrevelferd, får man ikke levere kjøtt til Gilde. 

Det er kun bønder som er godkjent i dyrevelferdsprogrammet for gris som får lov til å levere til Gilde. 

Dette innebærer blant annet: 

 • At bøndene får tilsyn 2 - 4 ganger i året hvorav minst ett av besøkene gjøres i egen regi av Nortura, og kommer i tillegg til besøkene som er del av velferdsprogrammet. Ved tilsyn er det noen kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for grisenes velferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres. Disse kontrollpunktene er:
    • Oppfølging av syke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sykebinge og korrekt avliving
    • Bruk av strø- og rotemateriale
    • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet
    • Oppstalling av dyretetthet
    • Fôr- og vanntilgang
 • De som ikke etterlever kravene som stilles i dyrevelferdsprogrammet eller kravene vi stiller etter at rådgiver/veterinærerer har gått gjennom besetningen, vil ikke levere gris til Gilde. 

Andre tiltak siden 2017/18:

 • Vi har utviklet og tatt i bruk verktøy for å kunne identifisere besetninger som har risiko for dårlig dyrevelferd. Her brukes blant annet observasjoner vi gjør når vi mottar dyrene, registreringer fra slakterier og data fra veterinærkontroller. 
 • Vi har standardiserte rutiner for oppfølging av besetninger med mangelfull dyrevelferd (dyrevelferdsprogrammet)
 • Vi har tydeliggjort konsekvenser dersom bønder har dårlig dyrevelferd
 • Vi har gjennomført og gjennomfører kontinuerlig kurs og rådgivning overfor våre eiere om dyrevelferd.

Nå iverksettes det flere tiltak:

 • Vi vil konsekvent melde produsenter som har alvorlig svikt i dyrevelferd eller som mishandler dyr til Mattilsynet og eller politi. Produsenter som ikke har god dyrevelferd skal ikke være med oss videre.
 • Vi kommer til å gjennomføre et obligatorisk program for alle Nortura sine svineprodusenter med fokus på grunnleggende krav til håndtering av dyr og konsekvenser av å bryte med dette.
 • Vi jobber med forsknings- og innovasjonsprosjekter for å jobbe frem nye løsninger for å bedre velferden til grisen. 

Griseløftet

Brit Tove Krekling er en av Edelgrisbøndene som er med på Griseløftet, og som mener at daglig kontakt er viktig for trivselen i bingen. Les mer om Griseløftet her.