Dyrevelferd sau og lam

Alle som jobber med småfe må følge et regelverk som stiller konkrete krav til hvordan dyra skal ha det.

06. mar. 2023 Oppdatert: 28. mar. 2023

Dette stiller blant annet krav til hvordan fjøs skal utformes, krav til friluftsbeite og hvordan dyra skal stelles og håndteres. Bonden er ansvarlig for å sikre at regelverkskravene på gården blir fulgt opp.

Dyrevelferd på gården

De fleste norske sauer og lam beiter i utmarka om sommeren. Dette er spesielt for Norge og gir kjøttet en unik kvalitet. Utmarksbeiting reduserer faren for å bli smittet av sykdommer, og det er bra for sauen å gå i fred på beitet. Sauebøndene har jevnlig tilsyn med dyra, for å sjekke at alt er som det skal.

Sauene som ikke blir slaktet mens de er lam, flyttes stort sett innendørs i vinterhalvåret. Gjennomsnittlig levealder for en sau er rundt fire år.


Råd til medlemmene våre

I Nortura har vi tett dialog med sauebøndene våre. Vi gir råd og veiledning om alt fra fôring, avl, Sauekontroll, økonomi og generell drift, lamming, øremerking og klipping.


Lite bruk av legemidler

De norske reglene for bruk av antibiotika setter klare krav om at bruk av antibiotika i forebyggende øyemed, såkalt profylaktisk antibiotikabruk, er forbudt. Bruk av hormonelle vekstfremmende legemidler til matproduserende dyr er også forbudt brukt i Norge. Dette mener vi er et viktig bidrag for å sikre at god dyrehelse og dyrevelferd ivaretas gjennom forebyggende tiltak og ikke gjennom systematisk legemiddelbruk.


Dyrevelferdsprogram for småfe

I likhet med øvrige dyreslag, er det mål om å etablere et program for systematisk arbeid med å ivareta og utvikle dyrevelferden til småfe og å dokumentere dette. Prosessen med å utvikle et dyrevelferdsprogram for småfe pågår nå.


Arbeid for å utvikle velferden til norsk småfe

Gilde med Nortura har ulike forsknings- og utviklingsprosjekter som omhandler velferd hos småfe. Nedenfor gis det noen eksempler på prosjekter som også berører velferd:

  • Sau 360 - en digital ”skole” for småfebønder, der dyrevelferd vil være et viktig tema. Dyrevelferdsprogram for sau er under utvikling. Nortura deltar med øvrig aktører i bransjen i dette arbeidet.
  • Diginostics. Forskningsprosjektet skal videreutvikle diagnostikk på klauvsjukdommer hos blant annet sau. Smittsomme klauvsjukdommer har fått økende betydning de siste årene og er en velferdsutfordring. Animalia er prosjektansvarlig. Finansiering er fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.
  • Forsøk med vaksinering mot mastitt (jurbetennelse) i samarbeid med studenter og forskere på NMBU. Mastitt er en sykdom som kan føre til dårlig dyrevelferd

På lik linje med at vi arbeider etter krav og regler, kompetanseheving og utvikling hos bonden, har vi også omfattende dyrevelferdsarbeid langs hele verdikjeden, eks ifm. transport og på slakteriene. Les mer om vårt og Norturas dyrevelferdsarbeid her.