Artikkel

Holder man ikke standarden for dyrevelferd, leverer man ikke kjøtt til Gilde

Hva gjør vi for å sikre at dyrevelferden hos våre produsenter er i henhold til det som forventes? Og hva gjør vi proaktivt for å bedre dyrevelferden hos produsentene?

Strengere regler

Mange tiltak er innført de siste årene. Dårlig dyrevelferd står i sterk kontrast til det vi står for, og det rammer ikke bare grisene, men også tusenvis av bønder som driver som de skal og strekker seg for å bli bedre.

Holder man ikke standarden for dyrevelferd, får man ikke levere kjøtt til Gilde.

Det er kun bønder som er godkjent i dyrevelferdsprogrammet for gris som får lov til å levere til Gilde.

Dette innebærer blant annet:

 • At bøndene får besøk av veterinær 1 – 3ganger i året. I tillegg vil Norturas egne rådgivere og veterinærer også følge opp svinebesetningene som er leverandører til Nortura. Ved veterinærbesøkene er det noen kritiske kontrollpunkter som er avgjørende for grisenes velferd og som alltid skal gjennomgås og dokumenteres. Disse kontrollpunktene er:
 • Oppfølging av syke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sykebinge og korrekt avliving
 • Bruk av strø- og rotemateriale
 • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet
 • Oppstalling og dyretetthet
 • Fôr- og vanntilgang

Andre tiltak siden 2017/18:

  • Vi har utviklet og tatt i bruk verktøy for å kunne identifisere besetninger som har risiko for dårlig dyrevelferd. Her brukes blant annet observasjoner vi gjør når vi mottar dyrene på slakteri, registreringer gjort under slakting, lyter på smågris som bonden selger og data om manglende godkjenning i dyrevelferdsprogrammet.
  • Vi har standardiserte rutiner for oppfølging av besetninger med mangelfull dyrevelferd
  • Vi har tydeliggjort konsekvenser dersom bønder har dårlig dyrevelferd
  • Vi har gjennomført og gjennomfører kontinuerlig kurs og rådgivning overfor våre eiere om dyrevelferd.

Flere tiltak:

  • Vi vil konsekvent melde produsenter som har alvorlig svikt i dyrevelferd eller som mishandler dyr til Mattilsynet og eller politi. Produsenter som ikke har god dyrevelferd skal ikke være med oss videre.
  • Vi jobber med forsknings- og innovasjonsprosjekter i samarbeide med Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet for å finne frem nye løsninger for å bedre velferden til grisen.