Fabrikker, transport og fornybare ressurser

Naturen og biologiske prosesser er grunnlaget for Norturas produksjon av mat, og gjennom en rekke tiltak skal vi sikre at det forblir sånn i generasjoner fremover. Vi må legge til rette for en klimavennlig produksjon og utnyttelse av ressurser.

23. apr. 2023 Oppdatert: 13. des. 2023

Klimavennlig produksjon

Gilde med Nortura har som overordnet mål å være netto-klimanøytrale innen 2040. Målet dekker den ikke-biologiske delen av vår produksjon, det vil si Scope 1 (drivstoff forbrenning i egne anlegg og egeneide transport), Scope 2 (innkjøpt elektrisitet og fjernvarme), og deler av Scope 3 (Innkjøpt transport,).

Klimavennlig industri: De siste årene har Gilde med Nortura hatt et betydelig fokus på overgang fra fossile til fornybare energikilder på våre fabrikker, og innen 2025 skal vi ha faset ut all fossil energi (fyringsolje, naturgass og propan). I tillegg har vi et stort fokus på effektivisering av produksjonsprosesser i daglig drift, som blant annet reduserer forbruk av energi. I 2021 var prosessforbedringer knyttet til renhold for å redusere unødvendig forbruk av varmt vann, reduksjon av trykkluftlekkasje fra drift av transportbånd og heiser, og bedre balansering av behov for elektrisitet for å unngå toppene.

Fossilfri transport: Gilde med Nortura har et betydelig transportbehov, og dette representerer en av våre største utslippskilder. Behovet er i hovedsak for lang og tung transport, både når det gjelder levende husdyr, eller andre produkter og råvarer. I dag finnes det dessverre ikke tilfredsstillende nullutslippsløsninger i dette markedet, men utviklingen skjer heldigvis raskt. Utslippsreduksjonen vi har oppnådd til nå er primært et resultat av effektivisering av transport, særlig innenfor dyretransport. Fremover har vi en langsiktig strategisk avtale med en av Norges største termoleverandører, for å kunne være først ute når ny teknologi tilbys.

Utnyttelse av ressurser

I tillegg jobber vi for en optimal utnyttelse av ressurser, med lavest mulig påvirkning på miljø, høyest mulig ressursintensitet (energi, ferskvann og andre innsatsfaktorer), samt en overgang fra fossile til fornybare ressurser og energikilder. Vi skal jobbe for å forbedre våre produksjonsprosesser, redusere sløseri, unngå overproduksjon og overforbruk, og samtidig sikre at vår produksjon er mest mulig i tråd med markedets faktiske etterspørsel.

I årene som kommer skal utslipp betydelig ned gjennom hele vår verdikjede. Vi skal over på fornybar energi, og investerer i ny teknologi som øker ressurseffektiviteten i vår produksjon. Vi skal også utnytte alle råvarer på best mulig måte slik at mest mulig går til mat til oss mennesker.

Bærekraftig emballasje er også et viktig aspekt her, og vi jobbes systematisk for å nå vårt mål om at all vår emballasje skal være designet for gjenvinning innen 2030. Les mer her